Späť         Obsah
ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)

 

 September 98 Viera Černušková:
Počúvaj ticho v sebe

 

P o č ú v a j
t i ch o  v sebe
aby zrnko  V e č n o s t i
vzklíčilo  v  Tebe

Posolstvo   l á s k y
chce Ťa  o s l o v i ť
chce Ti  o t v o r i ť
iné dimenzie

Čas  p l y n i e
čas sa  n a p ĺ ň a
čas  p r i š i e l

Pre  h ľ a d a j ú c i ch
platí  í s ť
ako smädný  p ú t n i k
ktorý musí  n á j s ť  svoj prameň
ševelí  m o d l i t b u
až po večné  A m e n

Č l o v e k
ani  n e v i e š
že  n e s i e š iných  r í š
s r d c e  je skrýš
malých i veľkých t a j o m s t i e v

V i e r a
je vlastne  m i e r a
p o z n a n i a
schopnosť zachytiť  v o l a n i a

C e s t a
naplnená  m ú d r o s ť o u
cesta naplnená  M i l o s ť o u
je  c e s t a  hlasu  t i ch a

S   l á s k o u
sa  k  l á s k e dostanem
uzriem jej  B o ž s k ý  diadém

Č l o v e k
zamysli sa nad otázkou
ako  H a m l e t  sa zamýšľal
čas z v l á š t n y
ľudský  r o d  napísal

Keď ľudské  s r d c i a
sa  o t v o r i a
brány temnôt sa  z a t v o r i a

N i e k e d y  
      n i e k d e
            n i e k t o
nám skríži  c e s t u
náš  t i e ň
ktorý nám nedovolí  p r e k r o č i ť
samých s e b a

Pre  n e v i d i t e ľ n ý  svet
budeme dovtedy  n e v i d i t e ľ n í
kým sa nezviditeľníme  l á s k o u

S v e t l o
priťahuje  S v e t l o
aby si dieťa  M o j e  vzlietlo
žiariť musíš  v   t m e

Staňte sa  m a l ý m i
aby ste sa stali v e ľ k ý m i
v  p o k o r e
dozrieva  D u ch

Č l o v e k  sa pýta
ale dieťa  S v e t l a  vie
že iba  l á s k o u   s m i e
kráčať týmto  s v e t o m

 

Autorka básnickej zbierky Cesta lásky
vedie cyklus prednášok v Klube 22 v Bratislave.

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
Späť         Obsah