späť      ďalej   Obsah
------------------------------------------------------------------------------------

 

 September 98

Otmar Doležal:
Nedeľa s majstrom Maliarikom


Týmto článkom, malým úsekom zo života majstra Maliarika, sa obraciam predovšetkým k národu slovenskému. Najušľachtilejšiemu a duchovne najvyspelejšiemu národu medzi všetkými národmi sveta.

Aj keď po formálnej stránke, svojou dnešnou veľkosťou, počtom obyvateľov a rozlohou, technickou a kultúrnou vyspelosťou v porovnaní s inými národmi sveta sa javí ako malý a doposiaľ málo vyspelý, napriek tomu pre jeho krásne, ušľachtilé vlastnosti v duchovnom a mravnom vývoji ho zaraďujem na popredné miesto, ktoré mu určujú postavenie vyvoleného národa so Vznešeným Duchovným Poslaním.

Niektoré národy dosahujú v súčasnosti veľký kultúrny, vedecký a technický rozkvet a svojim spôsobom oslňujú celosvetovú verejnosť. Sú preto v popredí všeobecného záujmu a zatieňujú ostatné malé národy, medzi nimi i národ slovenský. Z histórie však poznáme nielen stúpajúci kultúrny rozkvet veľkých a mocných ríší, napr. ríše perskej, babylonskej, gréckej, rímskej a iných, ale aj ich úpadok. Mnohé sme z ich kultúrneho bohatstva prevzali a dodnes nám slúži, ale z ich pôvodnej veľkosti, nádhery a moci zostali dnes k obdivu len torzá.

Príčina zániku týchto veľkých ríší je v ich všeobecnom morálnom úpadku, ktorý vždy nasleduje po odklone a zanedbávaní spirituálneho života. Základom akéhokoľvek vývoja jednotlivca, rodiny i národa, rasy je P O Z N A N I E a všeobecné uctievanie BOŽEJ VŠADEPRÍTOMNOSTI A JEJ ZÁKONITÝCH PROCESOV. Naopak, zanedbávanie tohoto POZNANIA nám zastiera cestu k BOŽSKEJ PRAVDE, VEČNE PÔSOBIACEJ-JEDINEJ PRAVEJ SKUTOČNOSTI, diametrálne odlišnej od dočasnej ľudskej pravdy, postavenej na dominujúcom egoizme vo väčšej či menšej miere, ktorého následkom je úpadok do pominuteľného nízkeho hmotného sveta. Za týchto podmienok je vždy veľmi ťažké uvádzať Poznanie Božej Všadeprítomnosti slúžiacej k obrodnému procesu všetkým padnutým do nízkosti hmotného života.

Predsa je to možné!

A to jedine láskyplným, sebaobetavým úsilím, ktoré je vždy korunované nádherným výsledkom. Príkladom nám je stále obeť Krista Pána.

Preto je tak veľmi ťažké, zdá sa skoro až nemožné, v dnešnej všeobecne nízkej a stále viac upadajúcej duchovnej úrovni, keď hlavný záujem sa presúva do materializmu, predkladať verejnosti Duchovne Obrodené Svetové Poslanie Majstra Maliarika, jeho nadčasový význam. Obzvlášť dnes, keď podliehame rôznym ideám, ktoré sa u nás vystriedali za posledných 60 rokov ako marxizmus, socializmus, kapitalizmus, prekrvovanými rôznymi náboženskými fanatizmami, sa nachádzame vo víre chaosu a tým ľahšie podliehame involučnému procesu, zostupu do nižších životných vývojových úrovní, sprevádzaných síce vidinou zlatého teľaťa, ale neuvedomujeme si, že sa už skoro zošerí a hrozí nám tma.

Výstup a návrat je obtiažny, až bolestný!

Bez Pomoci Vyspelého Duchovného Avatara - Učiteľa je len malá nádej!

Týmto záchrancom, Učiteľom sveta všetkých národov, v prvom rade národa slovenského je M a j s t e r M a l i a r i k ! !

Jeho Veľké Sväté Poslanie "OD TVÁRE NAJVYŠŠIEHO" potrebuje na tomto svete odpovedajúcu z á k l a d ň u, D o m o v, ktorý je Jeho Duchu Najbližší, Najvyspelejší.

Týmto národom nie je nikto z dnes mocných a veľkých ríší, ale Duchovne Najvyspeleší Národ Slovenský!

Aj pre neho je dnes veľmi ťažké zorientovať sa, pochopiť a poznať Vznešené Božské Poslanie Majstra Maliarika.

V BOHU, OTCOVI NEBESKOM je však všetko možné. U NEHO sú všetky Možnosti Možné!

Aby sme prekonali prvý najťažší úsek na ceste k Poznaniu a Poslaniu Majstra Maliarika, budem Vám rozprávať o jednom z mnohých stretnutí na návšteve vo Veľkých Levároch, kde Ján Maliarik dlhé roky pôsobil, napísal a vydal podstatnú časť svojho literárneho odkazu, prijímal vzácne návštevy, Otcovsky Láskyplne Pôsobil odtiaľ do Širokého okolia atď. V tomto rozprávaní sa pokúsim zachytiť atmosféru v prítomnosti Majstra a Jeho neobyčajnú osobnosť.

- - -

Náš otecko a mamička boli vo Veľkých Levároch častými hosťami Majstra. Podľa okolnosti cestoval otecko sám alebo s niektorými Majstrom pozvanými žiakmi. Občas sa stávalo, že brával so sebou tiež nás deti.

Taktiež Ján Maliarik bol u nás v Brne častým hosťom. S Jeho Osobnosťou vstúpila k nám vždy neobyčajne milá atmosféra naplnená slnečnou pohodou. Všetci sme cítili veľkú uctu k Dôstojnému Pánovi, chovali sa kľudne a ochotne vyhoveli rodičom vo všetkom čo sa týkalo Majstrovho pobytu.

Spomínam si na jednu nedeľnú návštevu koncom júna. Tešil som sa na stretnutie s Dôstojným Pánom, ako sme Majstra oslovovali po spôsobe rodičov a iných účastnikov stretnutia.

Bolo krásne slnečné teplé počasie.

Po veľmi srdečnom privítaní nám Jan Maliarik ponúkol k odpočinku krásne zákutie, tíšinu v dvornej záhrade, plnej najrôznejších kvetín. Pod tieňom stromov a vinnej révy, kde presvitajú sporé slnečné lúče, stál stôl a okolo neho pohodlné lavice. Kvety najrôznejších farieb a vôní rozprestreli svoju nádheru dookola a vytvorili pocit rajskej záhrady - skutočnej tíšiny stvorenej k duchovnému rozjímaniu a práci. Tu majster tiež denne za priaznivého počasia pracoval.

Majster nás najskôr občerstvil ovocnou šťavou a ovocím podľa nášho želania. Zaujímal sa najskôr o naše výsledky v škole, o jednotlivé predmety, tu a tam s milým úsmevom skúšal naše školské znalosti. Pochválil, ale kde bolo treba vyzval k väčšej usilovnosti, vždy milo, tak, že poučenie znelo dlho v našich srdciach.

Potom nás Ján Maliarik vyzval, aby sme sa šli prejsť dolu po záhrade k Rudavienke. Medzitým otecka informoval o svojej celkovej literárnej a duchovnej činnosti o príprave nových vydaní, tit. atp. o korešpondenci, o reakcii na vydané a zaslané Epištoly a nakoniec o svojej novej práci s názvom SULABHA Perla Indie. To sme sa už vrátili späť a tíško usadli k vypočutiu predčítanej časti jej tretej kapitoly. Napriek tomu, že som pozorne počúval každé slovo, tak ma občas prepadla únava. Majster opakovane, kľudne, z rôznych pohľadov, tiež s odkazom na súčasnosť a s výhľadom do budúcnosti vysvetľoval nielen každé slovo a jeho duchovný význam, ale aj celú myšlienku. Prejav sprevádzal vždy zvláštnym farbistým vyjadrovaním. Vnímal som nielen zvuk každého slova, ale vycítil aj ich duchovný význam. Každé slovo vrylo do mojej pamäti nezmazateľnú stopu, ktorá prežíva dodnes. Neskôr nás tento záznam viedol so sestrou k rozhodnutiu vydať SULABHU tlačou. Vtedy to však nešlo. Majster nesúhlasil s obchádzaním vtedajších prísnych cenzúrnych zákonov. Neskôr pri spracovávaní celého Majstrovho literárneho odkazu som vydal SULABHU formou samizdatu presne podľa pôvodného rukopisu, taktiež jej preklad do angličtiny, ktorý urobil žiak Majstra J. Vlček. Jeden exemplár som poslal priateľom do budhistického kláštora na Cejlóne. Až v roku 1992 počas spolupráce s pani Ruženou Hermanovou bola vydaná SULABHA tlačou v náklade 1000 exemplárov.

Po skončení prednášky nám pripravila pani učiteľka Karolína Malá dobrý vegetariánsky obed. Po obede sme išli všetci s Majstrom na prechádzku do borovicových lesov v bezprostrednej blízkosti Veľkých Levár. Na doporučenie Jána Maliarika sme odpočívali v lese každý sám a meditovali o obsahu dopoludňajšej prednášky. Nevydržal som dlho a prechádzal sa. Hlbšie v lese som došiel k tôni, možno to bola studňa, na ktorej sa pohyboval kľukatými pohybmi asi jeden meter dlhý had. Zrejme spadol do hlbokej studne a nemohol sa sám bez pomoci po strmých stenách studne oslobodiť. Našiel som asi dvojmetrový konár a šikmo ho položil na dno studne. Poodišiel som a pozoroval, či had po nej vylezie. Za chvíľu som zbadal jeho hlavu nad okrajom studne.

Po návrate sa na mňa skúmavo pozrel.

Už skôr som vedel, že Majster v i e v š e t k o o každom. Všetko z minulosti i budúcnosti. Mnohokrát som sa o tom presvedčil. Príhodu som porozprával tak, ako sa udiala. Pred naším odchodom sa Ján Maliarik krátko vrátil k dopoludňajšiemu rozboru filozofického románu SULABHA a spojil ho s mojím zážitkom v lese - zachránenie hada z hlbokej studne, kde by bez mojej pomoci zahynul a stručne vysvetlil: "Ľudstvo sa dnes nachádza v tme ne-Poznania a SULABHA je návod k jeho záchrane." Ľudstvo bez podania "pomocnej ruky", ktorú predstavuje celé literárne Dielo Majstrovo, v ktorom je zahrnutých päť desiatok vydaných publikácií v medzivojnovom období, bohatá korešpondencia, niekoľko sto Epištol vyzývajúcich vedenia štátov, cirkví a iných verejných inštitúcií k realizácií Idey Celo-Zemského Univerzálneho Štátu, by nenašlo cestu k svojmu vyslobodeniu z dnešnej politickej, hospodárskej a sociálnej kritickej situácie.

Ak nebudú Varovné Slová Majstra Maliarika realizované zodpovednými politickými, štátnymi, cirkevnými a inými osobnosťami, dostaví sa katastrofa v rôznych formách, opakovane vždy v horšej a horšej miere, do tej doby, až ľudstvo pochopí a ujme sa ponuknutej pomoci Majstra Maliarika k náprave morálnej a duchovnej obrody.

Národ slovenský má všetky predpoklady na to, aby zapálil Svetlo Poznania najskôr svojím vlastným príkladom, a tým ukázal cestu všetkým ostatným národom sveta.

 

Bližšie informácie záujemcom poskytne kruh priateľov a žiakov kňaza J. Maliarika

----------------------------------------------------------------------------------------      
Späť      Ďalej   Obsah