Ezoterika  október ´99   Alena Adámková:
  Agni Jóga alebo Živá Etika

 

   Agni v sanskrite znamená Oheň. Duchovný oheň - Agni pesycuje celý svet. Je to Ohnivá Podstata života, Vedomia, Psychickej Energie.

          Je to spojenie medzi srdcom žiaka a Srdcom Učiteľa.
          Je to základ Priameho poznania, Múdrosti, Lásky.
          Je to naše spojenie s Nekonečnom.
          Je to všadeprítomnosť.

Santana   Agni Jóga je "Syntézou všetkých jóg" (Helena Rerichová). Nie je nová vo vzťahu k Hierarchii, ale je to nový prejav starobylej Múdrosti, daný pre správne napredovanie Šiestej Rasy, ktorá je teraz zvolávaná Duchovným Učiteľom Maitreyom.

Knihy Agni Jógy boli odovzdané Majstrom M. Helene Rerichovej pre celé ľudstvo na pomoc a orientáciu v Novej Epoche. Helena Rerichová (pôvodom Ruska, ako aj jej svetoznáma krajanka, teozofka H. Blavatská) bola združená Majstrom ako žiačka i spolupracovníčka v priebehu mnohých životov, a taktiež v jej poslednej inkarnácii (1879 - 1955), kedy sa zúčastnila v Hierarchickej práci obrovského významu pre ľudstvo.

   Prvá Spoločnosť Agni Jógy bola založená profesorom N. Rerichom a H. Rerichovou v Amerike (v dvadsiatych rokoch) za účelom šírenia Učenia Agni Jógy. V súčasnosti sa spoločnosti Agni Jógy nachádzajú v mnohých krajinách po celom svete.

Odtiaľ, kde sa tvoria sny,
AutoportrétKde sa prinášajú obete,
Kde Neviditeľné Svetlo osvecuje prácu,
Odtiaľ prichádzajú Moje Požehnania.

V šuchote lístia,
V pleskote vlny,
V závanoch vetra,
Ja som s vami.

Uprostred ukrutných a temných,
Uprostred zrady ducha,
Uprostred hľadania a žiaľu,
Môj Štít je nad vami.
(Z knihy Výzva)

   Prvá kniha - Listy z Móryovej záhrady I (Výzva) bola vydaná v roku 1924 a za ňou, ako stupne harmonického poznávania nasledovali ostatné knihy:
Listy z Móryovej záhrady II (Osvietenie) - 1925
Občina Novej Éry - 1926
Runaways
Agni Jóga - 1929
Nekonečno I - 1930
Nekonečno II - 1930
Hierarchia - 1931
Srdce - 1932
Ohnivý svet I - 1933
Ohnivý svet II - 1934
Ohnivý svet III - 1935
AUM - 1936
Bratstvo I - 1937
Bratstvo II - 1938

   Zákonite vyvstane otázka: "Odkiaľ prišlo poslanie dané v Agni Jóge?" V mnohých análoch, zaznamenaných v ľudskej histórii existujú zmienky o tajomnej krajine, nachádzajúcej sa od nepamäti v Himalájskych vrchoch. Je to duchovné centrum našej Planéty - Šambala. Vraví sa, že v ňom žijú naši Duchovní Učitelia, ktorí usmerňujú evolúciu Zeme i vývoj ľudstva. Vraví sa aj, že každý, kto uvedomelo upriami svoje srdce k Duchovným Učiteľom, dostane odpoveď.

The chapel   Majster Mória bezprostredne viedol rodinu Rerichových na hrdinský skutok vytvorenia Učenia Živej Etiky. Hoci On sám zvestoval Učenie, knihy vyšli bez Jeho Mena. Táto anonymita má označovať fakt kolektívnej tvorby ľudí a Učiteľov.

   Agni Jóga bola daná Novému svetu. Preto spája v sebe etickú nadnesenosť náboženstiev s vedeckými poznatkami súčasnosti a s krásou výkladu literárnych majstrovských diel. Agni Jóga nie je náboženstvo. Je to cesta duchovného vzostupu. Je to Jóga, cesta k poznaniu Jednoty.

   Z nespočetného množstva myšlienok, sústredených v Učení, dajú sa vyznačiť tri najzávažnejšie:

1. Naša planéta vstúpila do nového obdobia svojho rozvoja - Epochy Ohňa, keď kozmické energie pôsobia na ľudstvo s čora vzrastajúcejšou silou. Tieto energie je potrebné VEDOME prijať a duchovne asimilovať. Preto základnou energiou duchovného rastu je psychická energia.

2. Ovládnutie psychickej energie je možné iba cestou etickej transformácie našej podstaty. Preto sú dva názvy Učenia - Jóga Ohňa a Živá Etika.

3. Duchovno - etická transformácia človeka sa najlepšie dosahuje nie v kláštorných kobkách, nie v ústrní od ľudí, ale v ruchu života, v širokej medzinárodnej spolupráci a hlavne v spolupráci s Kozmickou Hierarchiou, ktorú na našej planéte predstavuje Duchovné Centrum - Šambala.

   Rôzne duchovné Učenia sa dávajú ľudstvu v takých historických časoch, ktoré môžu byť označené ako kritické, prechodné obdobia na nový kozmicko-evolučný stupeň. To, že dnešný svet je na hranici takého prechodu do Novej Epochy, nie je potrebné viackrát zdôrazňovať.

   Znamená to však, že všetci sú pripravení prejsť na nový stupeň? Globálne ekologické, sociálne, politické a kultúrne krízy svedčia o opaku. Vonkajšie i vnútorné prekážky na ceste duchovného rstu však môže človek prekonať omnoho jednoduchšie, ak príjme vedúcu a ochrannú Ruku Duchovného Učiteľa. Pre túto pomoc bolo dané i Učenie Agni Jógy, ktoré v predvečer Novej Éry opisuje a rozjasňuje charakter nových kozmických vibrácií, pripravuje človeka k uvedomeniu si a ovládnutiu psychickej energie a etickej zodpovednosti každého jedinca za svoje skutky, ale i myšlienky - svoje i všeľudské.

                    Každému je daný šťastný, požehnaný Vodca.
                    Nauč sa so všetkou silou ducha obrátiť len k Nemu jedinému,
                    inak dvere zostanú otvorené a prúdy sa zmiešajú.
                    Privolávajte blahého Vodcu nie otázkou, ale potvrdzovaním.
                    Ak pošlem správu cez vášho Vodcu, bude to priamy tok.
                    Nepočúvajte tých, čo prichádzajú v čase vašej ľahostajnosti.
                    Okno, roztvorené do tmy, prináša nočné hlasy.
                    Ale volanie lásky prinesie odpoveď Milovaného.
                    Milujte tých, čo si vás zvolili.
                    Uvedomte si spojenie so svojím Vodcom
                    a nič nedokonalého neprenikne.
                    Milujte! Vnímajte! Porážajte všetko zlo!
                    Požehnávam Vás.

(Z knihy Výzva)                                 

 

Pozn. red: Text je ilustrovaný fotografiami výtvarných diel Nikolaja Rericha. Jednotlivé knihy Učenia Živej Etiky postupne vydá vydavateľstvo ARIADNA.

 

 

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage