Ezoterika - marec 99 Pavel Holík:
Nadčasovosť diela K. J. Maliarika

 

Vždy keď sa v tichu ponáram do myšlienok a do sveta K.J. Maliarika, otvárajú, obnažujú sa predomnou bezkonečné diaľavy tak ohromné, tak prekrásne, že vystihnúť tieto stavy a rozpoloženia, toto spoznávanie a rozširovanie sa - vystihnúť ich slovom, sa mi javí vždy nedokonalým. A preto ponímajte nasledovné riadky, slová len ako parciálny pohľad z určitej periférie - z určitého uhla pohľadu, z mne zodpovedajúceho a mnou dosiahnutého stupňa poznania. Každému vzniká tiež možnosť tieto slová, tento vhľad vnútorne samým sebou doplniť, rozvinúť a zdokonaliť.

 

Téma nadčasovosti naznačuje, že sa stretávame s niečím, čo sa míňa s časom, čo času nepodlieha, ale zostáva nemenné napriek sústavnému toku jeho plynutia.

Čas je veličina, ktorá patrí medzi päť základných vesmírnych Arciprincípov, na ktorých spočíva celý Vesmír a s ktorými nás K.J. Maliarik prekrásne zoznamuje a oboznamuje. Okrem Času sú to ešte Priestor, Hmota, Duch, a Zákon Kauzality. Priestor a Čas sú Arciprincípmi formálnymi a ich obsahom - čiže obsahovými Arciprincípmi sú Hmota (vypĺňa Priestor) a Duch (napĺňa Čas). Všetky tieto štyri sú veľmocensky spojené piatym Arciprincípom - Zákonom Kauzality (Príčinnosti).

Obsahom Času - jeho naplnením je teda Duch, ktorý v danom Priestore usmerňuje vývoj čohokoľvek, čo okolo nás existuje. Aj za nášho krátkeho života máme nekonečné množstvo dôkazov a príkladov, ako sa veci (Hmota) - ”objektívny svet” okolo nás - v čase menia - vyvíjajú. K.J. Maliarik v istej pasáži prekrásnou myšlienkou toto dokladá - a síce, že neexistuje v Priestore žiadna matéria takej kvality, hoc by vznikla akýmkoľvek spôsobom, ktorá by v čase nepodľahla jemnunkému, nebadanému ale o to silnejšiemu a neustálemu pôsobeniu Ducha. A tak ako všetko, aj my sme produktom určitého vývoja v čase.

Keďže vývoj je veličina dynamická a Čas (teda aj pôsobenie Ducha v Čase) nemožno zastaviť (nanajvýš sa možno ním stať) - uberá sa stále tento nejakým smerom, či si to už uvedomujeme alebo nie, či to chceme alebo nechceme.

Vo vzťahu k tomu procesu sa my môžeme nachádzať vo dvoch polohách:

1./ byť pasívny - nevedieť (alebo záporný - nechcieť vedieť) o tomto fenoméne - nevšímať, nezaoberať sa ním a nechať sa silou zákonov niesť bez zapojenia vlastného vedomia. Tento postoj znamená pre jeho prevádzkovateľov v mnohých prípadoch ťažké a tvrdé utrpenie, odreniny a rany rôzneho druhu.

2./ byť aktívny - spoznávať a z poznania plynúcim spôsobom napomáhať vývoju - vedome reprezentovať silu Ducha v Hmote.

Či to chceme alebo nie - Čas plynie, nedá sa zastaviť a teda aj vývoj sa uberá určitým smerom. Nie je jednoduché odhaliť, aký je tento smer, kam nás unáša. Ale ako v celom Vesmíre neexistuje jednej náhody, ani my nie sme na ”náhodu” ponechaní. V dejinách vývoja ľudského rodu dochádza k etapám, kedy oná Centrálna Múdrosť, Absolútno, Pravda, Boh prejaví sa na Zemi medzi ľuďmi. Deje sa to skoncentrovaním, zhmotnením, inkarnovaním Pravdy do jedného bodu, reprezentovaného na Zemi Ľudskou bytosťou - mikrokozmom, ktorá podá svedectvo o Múdrosti a o Pravde nepodliehajúcej Času. Ale naopak - v službách ktorej Čas neustále pracuje. A je len na nás, či dokážeme tento hlas započuť, zachytiť, stotožniť sa s ním.

Spravidla sa stretávame s neochotou človeka pristúpiť na pozície Pravdy, pretože vôbec nezodpovedá našim egoistickým predstavám. Ona zhmotnená Pravda však neprichádza samoúčelne, ale naopak prichádza presne, lebo už je na to najvyšší Čas. A deje sa tak za nepredstaviteľných múk a utrpenia tejto priezračnej Čistoty a Svetla v konfrontácii s čerňou, špinou a tmou našej spoločnosti.

Žiaľ človek spravidla až keď už nemá žiadnu inú možnosť a jeho utrpenie z dôsledku ”nepočutia” už je neznesiteľné, až vtedy siaha po Pravde - až vtedy a tak hrozne ťažko je rozbitá hrubá, odporná, človeka ponižujúca škrupina egoizmu. A predsa by sa dalo tomu krajšie - tak krásne predísť.

A v našej dobe je tou zhmotnelou Pravdou práve K.J. Maliarik - a ním reprezentované ”Logos”. V Jeho podobe stelesnené sú pre našu etapu vývoja všetky atribúty Absolútna - Boha Najvyššieho.

 

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage