Ezoterika - marec 99 Vierka Černušková:
Najvyššia   P R A V D A

(pre informačný spravodaj kruhu priateľov a žiakov Jána Maliarika)


   Celý život sa učíme pravde rozpoznávaním medzi dobrom a zlom, medzi cnosťou a hriechom, medzi pravdou a klamstvom, medzi Svetlom a tmou. Pravda posiluje našu d u š u. Pravdu poznávame cez cnosti.

   Nízkosť, sebectvo, lakomstvo, nám znemožňujú pravde rozumieť. Len preniknutí bratskou láskou skrz naskrz môžeme poznať pravdu. Nesmieme sa hádať ani ubližovať si. Musíme si uvedomiť, že sme všetci jedna rodina. Aj keď žijeme vo veku v ktorom viac dominuje klamstvo, násilie, podvody o to viac, sa musíme usilovať o čestnosť, zbožnosť, neubližovanie a naše oči sa budú otvárať tej ozastnej Pravde. Keby sme videli ako nevidíme, zhrozili by sme sa následkov svojho zmýšlania a konania. Tma nevedomosti musí byť premenená na Svetlo. V láske a múdrosti, vo všetkom všeľudskom konaní je cesta Pravdy. Každý chce svoju pravdu presadiť vnútiť ostatným po dobrom či po zlom. To vyvoláva násilie, vojny. Nikto nechce ustúpiť zo svojej pravdy a tak ľudstvo stojí vo vážnej situácií. Nie k takejto pravde sa chceme dopracovať. S ľudskými chybami, necnosťami vidíme iba polopravdy.

    P r a v d a

Vždy  P r a v d o u  ostáva
iba človek ju poznáva
ľudským pohľadom
s ľudskými ch y b a m i

a tak  c e s t a m i   ľ u d í
P r a v d a  prúdi
Ako  p o l o p r á v d  prúd
č l o v e k  nezablúď

C e s t y  sú kľukaté
posiate  ch y b a m i
ale všetkými  c e s t a m i
učíme sa  P r a v d e

Často musíme veľa  s t r a t i ť
lebo nechceme sa  v r á t i ť
sami od  s e b a
a pritom n e t r e b a  toho v e ľ a

P r a v d a  celá
je na dosah  r u k y
ale jej z v u k y
sú veľmi nevtieravé

Vráti sa č l o v e k
k zašlej s l á v e ?

Veľká a filozoficky dokázaná Pravda je, že celý stvorený svet na všetkých úrovniach - nižších, vyšších a najvyšších je riadený a spravovaný Bohom a jeho zákonmi. A len poznaním týchto zákonov, ich pochopením, pochopíme večnú Pravdu. A tak sa učme poznávať a ctiť si tieto zákony. Okolo tejto Svätej Pravdy sa totiž točí všetko. Celé naše žitie a bytie nás má viesť k poznaniu zákonov. Zákony nižšie i vyššie, matematické, vedecké zo všetkých oblastí života. A potom zákony morálneho života, poctivého zmýšlania, šľachetného jednania.

A keď už absolvujeme aj morálne zákony, potom prídu na radu metafyzické zákony až po Sväté zákony. Posúvame sa hore ako po priečke rebríka a z každej priečky vidíme inú pravdu. Pravdu akú sme vtedy schopní pochopiť.

A preto nezazlievajme druhým, že nedokážu akceptovať našu pravdu. Z každej priečky náš pohľad bude širší a tolerantnejší k tým, ktorí sú pod nami. Podobne ako sú tolerantní tí, ktorí sú nad nami. Svojou dokonalosťou sa učíme rozumieť dokonalej Pravde.

Len cez zušlachtené srdce uvidíme duchovno. Takto spoznávame Pravdu, Múdrosť a Lásku, ktoré sú z večnej Podstaty Boha. A ak v nás niet ozajstnej lásky, niet v nás ani ozajstnej Múdrosti a potom nevlastníme z Božej podstaty skoro nič.

A preto sa naučme vysielať lásku k všetkému stvorenému. Niet inej cesty k Pravde a k Najvyššiemu. Cesta k Najvyššiemu je vidieť Ho vo všetkom stvorenom a vo všetkom stvorenom Ho milovať.

Boh poslal Svojho Syna, aby to ľudí naučil, lebo Láska je cesta k Pravde. Naše poznanie je ešte čiastočné a preto sa mýlime, hádame za svoju pravdu. Musíme sa ešte veľa učiť. Kto chce poznať pravú Pravdu, musí sa vybrať cestou k Bohu a tá je len a len v pochopení a milovaní všetkého stvoreného. Ak chceme nájsť pravú P r a v d u, čistú pravdu musíme byť najprv sami čistí, inakšie nachádzame iba polopravdy. Ne pochopí Pravdu ten, kto v Pravde nežije. Každý znesie len toľko Pravdy do akej miery je sám pravdivý. Čistá Pravda je neprijateľná pre nepravdivých ľudí. Príjímame koľko znesieme. Človek, ktorý chápe Pravdu dostane príležitosť ju niekde počuť, čítať a tým si utvrdí to čo sám vnútorne pociťuje. Kto žije Pravdou je schopný Pravdu aj uskutočňovať. B o h je Pravda. Z každej strany a z každej hĺbky to vidíme inakšie. Musíme sa vedieť podívať zo všetkých strán a zo všetkých hĺbok, vtedy poznáme skutočnú Pravdu. A tak láskou svojho srdca prenikajme cez všetky hĺbky. A pod svoju lásku zahŕňajme i nemé tváre. Veľa vedia o láske práve oni.

Raz človek pochopí
že iba dokopy
s každým živým tvorom
sa môže stretnúť s Bohom

 Božská Pravda je Sväté mystérium. Znamením nízkych ešte nevedomých duší je, že klamstvo si zamieňajú za pravdu a tmu za Svetlo. Nie sú ešte schopní vidieť inakšie ani konať inakšie.

Znamením vznešených duší je, že ich priania sú obrátené ku kráse, k ušľachtilosti, k duchovnej ceste nahor, stále vyššie. Sú to ľudia jemného citu, krásnych vlastností, čistého srdca.

Pre hľadajúcich platí ísť
ako smädný pútnik
ktorý musí nájsť svoj prameň
ševelí modlitbu až po večné  A m e n

  Posolstvo Majstra Maliarika je, že na prahu ďalšieho tisícročia neobstojí nič egoistické a nízke, ale len skutočná hodnota Pravdy a L á s k y. 

Pravdu si v sebe každý nesie
ale nevie, že je to Pravda
kým spí jeho   d u š a

 

 

Autorka básnickej zbierky Cesta lásky
vedie cyklus prednášok v Klube 22 v Bratislave.

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage