Ezoterika  júl ´99   Dr. med. Lothar Krenner:
  Mier v Kosove !

 

O mierovom projekte Rakúskej strany prírodného zákona (ÖNP) ako forme overenej alternatívy pre vyriešenie vojnového konfliktu hovorí Dr. Med. Lothar Krener, praktický lekár a kandidát do Európskeho parlamentu za túto stranu
 

“Čo sa deje v Juhoslávii, môže sa kedykoľvek stať v hociktorej krajine”

V Európe je vojna, ale ďaleko - na Balkáne.Týka sa nás to nejako? Budeme prijímať utečencov, robiť zbierky a budeme ukazovať našu sústrasť. Čo viac môžeme robiť? Agresivita, brutalita a utrpenie ľudí je nepredstaviteľné. To by sa v Rakúsku nemohlo nikdy stať, my sme predsa civilizovaný národ. My by sme predsa nikdy nezabíjali ľudí alebo ich vyhaňali z domovov len pre to, že patria k inej národnostnej skupine. Môžeme si byť takí istí? História nás učí, že vojna môže vzniknúť v každej krajine, a to z celkom odlišných dôvodov - od náboženských po dobyvačné. Jedno je však vždy spoločné. Ak stres v spoločnosti prekročí určitú kritickú hodnotu, rozpúta sa agresivita a násilie. To sa môže prejaviť vo zvýšenej kriminalite v samotnej krajine, alebo vo vojenskej výmene názorov s inou krajinou.

Nič neexistuje v izolácii - všetko je so všetkým prepojené

Vo vede existuje výraz “kolektívne vedomie”. Opisuje “stav”, v akom sa nachádza “kolektív”. Chcel by som vám celkom v krátkosti vysvetliť význam tohto pojmu: predstavte si, že ste pozvaný na návštevu k priateľom. Milo vás privítajú a prv než vás pozvú k stolu, pijete ešte aperitív a bavíte sa s pánom domu. Rozhovor prebieha bežným spôsobom; diskutujete aj o zmysluplnosti vojny v Kosove. Cítite sa nesvoji. Nevyplýva to z obsahu rozhovoru; o nezmyselnosti vojny - a tejto zvlášť - ste všetci presvedčení. Je to niekde v atmosfére. Nevzniká tvorivá, harmonická nálada, dominuje napätie. A prvýkrát počas večera prechádza rozhovor na manželské problémy vašich hostiteľov. Dozvedáte sa, že práve predtým ako ste prišli, bola medzi nimi intenzívna hádka a vaši priatelia sa rozhodli, že sa rozídu. Táto napätá atmosféra, ktorú cítite až pod kožou, je stresujúca kvalita kolektívneho vedomia. Náš rodinný život, život v práci, v našom meste, krajine a aj život na celej planéte Zem je rozhodujúco ovplyvňovaný touto kvalitou kolektívneho vedomia. A práve tento aspekt kolektívneho vedomia sa takmer vôbec neberie na zreteľ, hoci má ústredný význam. Strana prírodného zákona, ako prvé politické hnutie, sa zameriava na tento základný aspekt a umiestňuje ho do centra svojho programu.

Meditácia a politika - rozpor?

Vo svojich súkromných rozhovoroch sa ma vždy pýtajú, či je naozaj potrebné, dávať do spojitostí meditačnú techniku a činnosť politickej strany. Ľudí to vraj bude skôr odstrašovať. Moja odpoveď znie vždy rovnako: Všetko, čo Mahariši dáva na vedomie svetu, je zároveň aj liekom - a ten sa môže v prvom momente niekedý zdať dosť "horký”. Ale cieľom je, aby sa život dostal na novú bázu, aby sa transformovalo kolektívne vedomie sveta: z myslenia zameraného na hmotu na myslenie orientované na vedomie, od relativného k absolutnému, od utrpenia k šťastiu - alebo jedným slovom k “Nebu na Zemi”. Tento najvyšší cieľ života je možné dosiahnúť. Mahariši nás učí a dáva k dispozícii úplnosť poznania o živote, o vývoji života, o tom ako funguje príroda. My si môžeme toto poznanie osvojiť a použiť ho, aby sme následne rozvinuli svoj vlastný život, alebo môžeme ignorovať túto jeho ponuku a naďalej sa lajdácky uberať životom. Mahariši nám dáva stále možnosť, dostať sa z našich vychodených koľají.

Človek je tvor kozmický

Musíme sa učiť, aby sme zistili, že človek má v sebe kozmickú dimenziu. Naša rovina existencie je iba na jednom konci individuálna a ohraničená, na druhom konci je však neohraničená, absolútna a kozmická. Sme spojený s celým Vesmírom a každé naše konanie má kozmickú dimenziu. A preto každý jednotlivý človek má aj istú kozmickú zodpovednosť. To sa týka nášho individuálneho života, ale rovnako aj nášho života v spoločnosti. A preto nám nemôže byť jedno, či si ľudia v Kosove navzájom rozbíjajú hlavy alebo nie.

Veľa vecí v tomto storočí bolo považovaných za nereálne, nemožné, pretože boli nové a nezodpovedali duchu doby. Prirodzene, ľudia budú najskôr pochybovať, keď budú počuť, že sa pokoj a mier dajú dosiahnúť použitím Maharišiho Transcendentálnej meditácie a programom TM-Sidhi, včítane joginského lietania. Ale nie je nič viac neľudské ako vraždenie ľudí, či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni? Nie je potom každý mierový koncept - a o to viac v prípade, ak jeho účinnosť je vedecky doložená - zmysluplnejší, ako viesť akúkoľvek vojnu? Ak má byť v našom svete mier, musí sa zbaviť násilia; aby vo svete nebolo násilie, musí násilie zmiznúť z hláv ľudí. A na to, aby vo svete prevládol mier a zdravie, založili sme Stranu prírodného zákona (Osterreichische Naturgesetz Partei), ktorá chce toto úplné poznanie integrovať do života spoločnosti. S týmto predsavzatím ideme aj do volieb do Europského parlamentu a v týchto dňoch staviame kandidátov, ktorí budú presadzovať tieto myšlienky na jeho pôde. Naša ponuka spočíva v tom, že vytvoríme skupinu 1000 ľudí, ktorí sú expertmi na jogínske lietanie. Toto je jediná účinná technológia, ako odstrániť príčinu vojny - stres a agresivitu v kolektívnom vedomí, a takto okamžite dokázať ukončiť vojnu.

"Vojny", ako sa píše v preambule charty UNESCO, "vznikajú v mysliach ľudí". Nahromadenie stresu a agresivity ľudí v kolektívnom vedomí je jedinou príčinou vojen.

Mier sa nedá vynútiť násilím

Pokoj je prirodzený usporiadaný stav, ktorý sa nedá "systému" nanútiť zvonku, ale sa môže vyvinúť iba zvnútra. Existuje priama väzba medzi zdravotným stavom jednotlivých ľudí a zdravotným stavom spoločnosti. Mier a pokoj sú prirodzené prejavy usporiadaného, zdravého kolektívneho vedomia, v ktorom nie je stres. Všetky prostriedky, ktoré sa počas storočí použili na dosiahnutie a udržanie mieru, zlyhali: cirkvy hovoria o mieri, ale zapričiňujú vojn, armády hovoria o nutnosti mieru a bombardujú civilné obyvateľstvo, hospodárstvo hovorí o zisku a predáva zbrane, politika hovorí o ľudskosti ale požaduje vojnu. Neexistuje ospravedlnenie vojny ! Násilie nikdy nebude vhodný nástroj na dosiahnutie mieru. Tlakom zvonka sa dá prechodne zabrániť výbuchu násilia, ale nie na trvalo.

Odvaha k novému mysleniu

Mnohí ľudia akceptovali nasadenie zbraní proti Juhoslávii, lebo verili, že nebolo inej alternatívy. Ale to nie je pravda. Od roku 1974 boli publikované prvé vedecké štúdie o účinku Maharišiho Transcendentálnej meditácie a TM-Sidhi programu, o tzv. Maharišiho efekte. Hoci je tento mierový koncept vedecky dobre doložený, doposiaľ bol ignorovaný. Myslenie ľudí ohľadom riešenia konfliktov ešte stále vychádza z "násilných konceptov". Vraždenie ľudí a ničenie miest je odobrované ako nevyhnutné pre vyriešenie kolektívnych konfliktov.

Čo môžeme robiť

Aby sa vytvorila koherencia v kolektívnom vedomí a stala sa trvalou, pracujeme na vyškolení a založení skupiny 1000 expertov jogínskeho lietania v Rakúsku. Táto skupina expertov evokuje založenie nového povolania "peacekeeper" (udržovateľ mieru, pozn. prekl.). Rakúska strana prírodného zákona už pred pár rokmi počas vojny v Bosne inicovala tento mierový projekt. A doterajšie skúsenosti a vývoj situácie na Balkáne ukázali, že niet inej alternatívy. My sami sa musíme rozhodnúť, akú budúcnosť chceme vytvoriť. My ponúkame know-how, pomocou ktorého vieme zabrániť vojnám a tak ochrániť svet. Je na nás, preniesť toto poznanie do činov.


"Musíme chcieť veľké veci dokončiť a tak aj konať!"
Maharishi Mahesh Yogi

 

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage