Ezoterika august 2000 Alena Adámková:
AUM - posvätná slabika

 

V tomto príspevku a v nasledujúcich dvoch pokračovaniach nám Alena Adámková vysvetlí pôvod, filozofický základ a význam najznámejšej védskej mantry AUM-"Óm"

 

   Je všeobecne známe, že všetky posvätné hinduistické spisy, alebo traktáty sa začínajú vyslovením slabiky "AUM" (číta sa "Óm", preto sa zväčša aj píše "Óm"). "AUM" sa nachádza taktiež uprostred textov, buď ako súčasť mantry 1/, alebo nezávisle ako začiatok, alebo koniec výroku.
   Avšak budeme sa hlboko mýliť, ak sa domnievame, že slabika AUM má len pobočnú, výpomocnú funkciu, povedľa samotných výrokov posvätných textov. Nazrime hlbšie do starovekej filozofie Védanty, čo nám prezradí o tejto slabike.
   Podľa indickej tradície AUM predstavuje prvú vibráciu v podobe zvuku, ktorý zaznel na začiatku stvorenia sveta. Táto prvotná vibrácia zahájila proces rozvíjania prejaveného vesmíru. Slabika AUM vo svojej celistvosti a najvnútornejšej podstate zodpovedá transcendentálnemu Brahmanovi (Kozmickému Absolútnu). Upanišády, posvätné indické spisy, prisudzujú slabike AUM obrovský význam. Ako na úrovni makro- a mikrokozmu neustále prebieha proces rozvíjania a zvínania foriem fenomenálneho sveta, podobne aj AUM v sebe dialekticky zlučuje zostupnú a vzostupnú funkciu. Najprv preskúmame miesto posvätnej slabiky v systéme spisov, nazývaných "Shruti" 2/. V upanišádach nachádzame:

"AUM je Brahman" /Tait. Up. 1.8.1/
"Vskutku, AUM je všetko" ... /Chan. Up. 2.23.3/
"Rozpoviem ti krátko o cieli, o ktorom všetky Védy vyhlasujú jednohlasne, o ktorom zvestujú všetky askézy, cieľ, ku ktorému, keď sa ľudia upriamia, vykonávajú brahmačárya 3/, - toto je AUM" /Kat. Up. 1.2.15/
"Rozjímaj o 'Ja', ako o Óm" /Mait. Up. 6.3/ a iné.

   Podobne, ako jediná Podstata /Absolútno/ predstavujesubstrát pre rôznorodosť prejavených foriem vesmíru, tak je AUM základ pre všetky obmeny reči. A všetky iluzórne modifikácie Podstaty sa označujú obmenami slabiky AUM a neexistujú oddelene od svojich mien. Vo Védickom texte je povedané, že každámodifikácia je len meno, ktoré má reč svojím základom /Chan. Up. 6.1.4/. Celý tento stvorený svet je spojený dovedna niťou rečí a mien. Fenomenálny svet je absolútne závislý na menách a mená sú obmeny slabiky AUM. "Ako sú listy pokryté žilkami, tak sú všetky slová preniknuté slabikou AUM". /Chan. Up. 2.23.3/
   A pretože všetky objekty, označené menami, sa neodlišujú od mien a mená sa neodlišujú od AUM, je povedané:
   "AUM - vskutku, táto slabika je toto všetko. A pochopiteľné je, že všetko minulé, prítomné a budúce nie je nič iné ako AUM. A to, čo sa nachádza za hranicou týchto troch časov, je tiež AUM". /Man. Up. 1/
   Preto samotná Všeobecná Podstata je AUM.

   Trojitá štruktúra slabiky je očividná. Osobitné komponenty slabiky - A, U, M predstavujú sebou nielen písmená, ale v prvom rade zvuk s určitou vibračnou frekvenciou 4/.
   Podľa indickej tradície úrovne fenomenálnych prejavov ducha 5/ zodpovedajú taktiež zvukovým jednotkám, ktoré sú kvintesencie týchto prejavov. V tom istom čase zvuky predstavujú i spôsob prekonania týchto prejavov a vstupu do sféry mimo tohto sveta. Tieto zvuky sú písmená slabiky AUM.
   Podľa filozofie Védanty, stvorenie sveta je proces rozvíjania vesmíru, prejavenie jeho skrytých, potenciálne existujúcich v latentnom stave foriem. Tak sa z troch zložiek slabiky AUM prejavili tri výroky mantry Gáyatri 6/, tri Védy a tri svety.
   Zvuk - písmeno "A" sa "rozšírilo" do úrovne Rigvédy a taktiež kozmického sveta, nazývaného "bhúh", zaznela prvá časť mantry.
"U" prajvilo Jadžurvédu, svet "bhuvah" a taktiež druhú časť mantry.
"M" zrodilo Samavédu, svet svah a tretiu časť mantry.
Prva Véda je zasvätená uctievaniu oddanosti (stuti - para), druhá práci (kriva - para), tretia poznaniu (jnana - para).
   Súčasný védantista, mních Swami Mukhyánanda definuje slabiku Óm ako najuniverzálnejší, neosobný, svätý zvuk, symbol zvrchovanej, bezhraničnej, svätej Reality. Táto Realita má podstatu absolútneho Bytia - Vedomia - Blaženosti (sat-cit-ánanda). AUM sa prejavuje ako všeobecnosť Bytia, od najhrubšieho, vonkajšieho, do najjemnejšieho, vnútorného bytia na štyroch kozmických rovinách: všeobecných - makrokozmických a taktiež individuálnych - mikrokozmických:

1. Hrubá alebo fyzická rovina
2. Tenká alebo psychická rovina
3. Potenciálna alebo príčinná
4. Transcendentálna alebo metafenomenálna rovina, ktorá
vystupuje ako zdroj prvých troch.

   Prvé tri roviny v makrokozmickom rozsahu predstavujú:
1. Náš fyzický, vonkajší, empirický vesmír zmyslovej skúsenosti s rôznorodými formami života (minerály, rastliny, zvieratá, ľudia). To je svet "bhúr-loka".
2. Stredné, tenké svety, obývané neviditeľnými, tenkými bytosťami, ktoré sa dajú postihnúť psychikou, vedomím (bhuvar-loka).
3. Rôzne nebeské regióny (v ktorých sa nachádzajú anjeli a bohovia), zahŕňajúc najvyššiu úroveň, nazývanú Príbytkom Pravdy (Satya-loka) - obydlie Stvoriteľa týchto troch rovín vesmíru, Boha Brahmu. Túto rovinu je možné postihnúť iba duchovnou cestou, nadvedomím, v meditatívnych stavoch samádhi (svar-loka).

   Tieto tri roviny tvoria celý fenomenálny vesmír - brahma. Zriaďuje ho zvrchovaný Boh Parameshvara, prenikajúc svet samým sebou zvnútra, ako jeho duša (Paramatma).
   Mimo tohto fenomenálneho vesmíru existuje numenálna, neosobná, absolútna, duchovná realita. Keďže je metafyzická-netelesná, nachádza sa mimo všetkých svetov a nebies (lokalita). Nazýva sa taktiež Turíya - Absolútno, mimo času, priestoru a kauzality. V súlade s myšlienkou o totožnosti makro - a mikrokozmu, vesmír (brahmanda) zodpovedá individuálnej rovine (pindanda) 7/. Preto každý človek, hoci sa zdá byť neznačiteľnou čiastkou vesmíru, zahŕňa v sebe potenciálne všetky štyri roviny bytia, ktoré je schopný prejaviť prostredníctvom duchovného úsilia (sádhana). Takto môže človek realizovať jednotu - čiže jógu s každou kozmickou rovinou pomocoustotožnenia sa s ňou. Všetko, čo jestvuje v makrokozme v prejavenej rozvinutej forme, sa nachádza aj v mikrokozme, len v potenciálnom stave. A všetky skryté fyzické, mentálne, estetické a iné schopnosti, ktoré sa odhaľujú a rozvíjajú v rovine mikrokozmu v čase a priestore v priebehu evolúcie, už predtým existovali v makrokozme v rozvinutom stave 8/, hoci aj nedostupné nášmu všednému vnímaniu. Nie je možné postihovať tenké javy bez dostatočnej mentálnej prípravy, rozšíreného vedomia, duchovného sústredeného úsilia a naladenia mysle na určitú existenčnú rovinu.

"Jeho , skrytého v srdciach všetkých bytostí, ľudia nepoznajú ako Podstatu (Atmana) všetkého. Ale postihujú Ho prostredníctvom upriamenej a jemnej mysle mudrci, ktorí vidia tenké javy" (Kat.Up.,1.3.12).

 

Vysvetlivky:

1/  mantra - je kombinácia zvukov, slov a fráz, pričom pomocou ich správneho vyslovovania sa dosahuje rytmický efekt, ktorý napomáha uskutočneniu určitých cieľov (napr. privolanie ochranných síl, v duchovnej praxi, atď.) Filozofia Tantry vysvetľuje pojem mantry: "man" - v sanskrite znamená myslieť, meditovať, "trana" - oslobodenie. Z toho vyplýva, že mantra je energia (sila Šakti) , ktorá oslobodzuje prostredníctvom meditácie. Celé učenie o mantrách je založené na imanentnej sile, prítomnej v slovách, ktorou je zvuk. Rôzne zvuky obsahujú rôzne kvalitatívne druhy energie alebo božstiev. Tak je mantra sila Šakti vo forme zvuku. Správne opakovanie mantry privádza k spojeniu s určitou rovinou vesmírnej reality, ktorej kvintesenciou daná mantra vystupuje.

2/ Shruti - dosl. "počuté", súbor posvätných indických spisov (Védy, Upanišády, Brahmany), ktoré boli podľa tradície priamo vnuknuté Bohom vysokým Adeptom - mudrcom. Títo Adepti dosiahli Poznanie v minulých inkarnáciách, v uplynulých vesmírnych planetárnych cykloch a preto im bolo zverené odovzdať ľudstvu tieto spisy - Slovo, vyrieknuté Bohom o Pravde Vesmíru.

3/ Brahmačárya - obdobie živoata, kedy sa človek venuje duchovnému vzdelávaniu a dosržuje pri tom celibát.

4/ volajú sa "matra", dosl. určitá kvalitatívna jednotka, vyjadrujúca celistvosť čohosi, miera, a taktiež čas, potrebný na vyslovenie krátkej samohlásky.

5/ Tri stavy, v ktorých sa prejavuje vedomie - stav bdenia, stav spánku alebo snívania a stav hlbokého sna. Tieto psychické stavy plne vyčerpávajú pole skúseností a vzťahu človek - svet.

6/ OM BHÚR BHUVAH SUVAH
     TAT SAVITUR VARENYAM
     BHARGO DEVASYA DHÍMAHÍ
     DHIYO YO NAH PRACODAYÁT

"Óm - meditujeme na žiarivosť zvrchovanej Božskej Podstaty, žriedlo troch fenomenálnych rovín - hrubého sveta - fyzického /bhúh/, tenkého - psychického /bhuvah/, potenciálneho - príčinného /svah/. Nech táto Svätá Bytosť osvieti naše vedomie, aby sme mohli poznať Najvyššiu Pravdu!"

 

(pokračovanie   nabudúce)

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage