Ezoterika apríl 2000   Ján Maliarik:  Breviář / Bůh


"Kdo v lásce žije, žije v Bohu
a Bůh v něm. "

K radostnému uznávání a uctívání Boha,
tedy toho, co je vyššího, se v Evropě
ve všeobecnosti ještě neproniklo. Naopak,
převládá nenávidění vyššího i lepšího,
není-li sluhou onoho egoisticky
nafouklého menšího a horšího.

Ve vývoji našeho zemského lidstva
jsou tři velká stadia:
A) Stadium více méně slepého, surového,
zvířecího egoizmu!
B) Stadium bratrské lásky: "Miluj bližního
svého jako sebe samého!"
C) A stadium otcovské moudrosti a lásky:
Poznávej v bližním svém všejsoucího
Boha ... A miluj jej více než sebe sama!

Albín Brunovský: Slovenský raj

Reformátoři inspirovaní vysokým svatým
slovem Božím (andělé, vyslanci shůry) mají
být vždy podle velikosti, důležitosti
a svatosti jejich slova, jejich evangelia,
uvítáni a přijati s úctou, radostí a vděčností
a jejich nauky moudrosti  a láskyplné
pokyny mají být následovány s příslušnou
poslušností a oddaností.

Vše, co kdekoli a jakkoli naplňuje
nekonečný prostor jako hmota, co se
během bezpočátečního a bezkonečného
času projevuje jako síla, energie,
inteligence, moudrost, duch a co oživuje
jako otec-duch matku-hmotu a co se
úctyplně, zbožně odevzdává jako matka-
hmota otci-duchu: to vše je jediný, svatý,
zbožňování hodný Bůh!

Jen to, co je samo vznešené, může chápat
a rozumět vznešenému. Jen to, co je samo
veliké a svaté, může chápat a milovat veliké
a svaté. Jen to, co se skutečně narodilo
z Boha - a tudíž je Božské podstaty, může
chápat, milovat a zbožňovat Božské.

Kdo uplatňuje ctnost, lásku, shovívavost,
dobrotivost, milosrdnost, kdo žijící a cítící
život (tedy Boha) moudře podporuje -
tomu údělem bude radost, štěstí, láska,
shovívavost, dobrotivost, milosrdnost,
moudrá podpora - Bůh. -

Ze všech stran tě obklopující velké jsoucno
je jediný, velký, svatý, zbožňování hodný Bůh.

Když Bůh, sám zákon, něco dopustí, musí
to také mít svou příčinu a nesporně také
své následky. A vpravdě tak: že jsou jedni
potlačeni, to má své příčiny a sice buď
oprávněné, (že se tím vyrovnává bezpráví
spůsobené v minulosti), nebo
neoprávněné, a pak se utlačovanému
zaslibuje a určuje v budoucnu
zadostiučinění jako důsledek.

Jen milovat, jen uctívat, jen zbožňovat!
Co není všemilováním, všeuctíváním,
všezbožňováním - to je ctností rozumu:
hříchem. - Co je všemilováním,
všeuctíváním, všezbožňováním - to je ctností
srdce, to je Bůh sám. - Ano ovšem. Bůh
je láska - a kdo v lásce žije, žije v Bohu
a Bůh v něm.

Jako z Boha - nejvyššího
a nejposvátnějšího klidu a ticha, (což se
nevědoucímu jeví býti ničím), vše vzalo svůj
počátek - tak se zase v Boha - - nejvyšší
a nejposvátnější klid a ticho vše navrátí
a - - - "bude Bůh všecko ve všem ..."

Všechna svatá písma tohoto našeho světa
musíme co nejdůkladněji prostudovat,
analyzovat, přezkoumat, promeditovat,
přemodlit ... a co nejvážněji prožít!

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage