Ezoterika apríl 2000   Geoffrey Clements:
  Genetické inžinierstvo -
  Technológia alebo kuchtenie?

 

Prehľad aktuálnych a potenciálnych rizík geneticky upravených potravín podľa Dr. Geoffrey Clementsa, vodcu Strany Prírodného zákona Veľkej Británie.

Čo je genetické inžinierstvo?

Genetické inžinierstvo je výraz pre laboratórnu manipuláciu s genetickým kódom živého organizmu rastlín alebo zvierat. Hlavné aplikácie, ktoré predložili ich zástancovia sú z oblasti potravín a medicíny.
Na pochopenie hlavných čŕt genetického inžinierstva a nesmiernych rizík, ktoré predstavuje je nevyhnutné mať aspoň základné pochopenie toho, čo je genetický kód (tiež známy ako DNK) a ako funguje v živom organizme.

Čo je DNK alebo genetický kód?

Komplexné pochopenie DNK vyžaduje základy z kvantovej fyziky, chémie a molekulárnej biológie. Niektoré z najdôležitejších čŕt a vlastností molekuly DNK je však možné popísať v niekoľkých vetách. V tomto článku by som rád predstavil niektoré z týchto vlastností v laickom jazyku a zdôraznil niektoré črty, ktoré sa pri definovaní genetického inžinierstva z celkového obrazu často vynechávajú.
Jednoducho povedané, DNK je kódom všetkého života. Je to veľmi dlhá molekulárna štruktúra, ktorá pozostáva z reťazca jednotiek alebo génov, v ktorých sú zakódované všetky informácie, čo sa týka štruktúry a fungovania živého organizmu po celý jeho život, ako aj biologické informácie, ktoré sa odovzdávajú ďalej z jednej generácie na druhú. O ľudskej DNK, ktorá je usporiadaná ako zložitá dvojitá závitnica, navíjajúca sa na seba, s rádovo 100 000 génmi, ako aj o značnej dĺžke DNK je doteraz veľmi málo známe. Ľudská DNK je usporiadaná do 23 párov chromozómov a hoci DNK všetkých živých organizmov pozostáva s tých istých štyroch základných molekulárnych jednotiek, je tu obrovská rozmanitosť pokiaľ ide o dĺžku a tvar DNK, od jedného biologického druhu k druhému. Iba v prípade krajne elementárnych organizmov, ako sú baktérie, je postupnosť génov v DNK úplne
rozlúštená, hoci aj tu je jej fungovanie ďaleko od úplného pochopenia.

Fungovanie DNK

DNK vyjadruje sama seba prostredníctvom zložitého súboru procesov. Toto jej dovoľuje vytvárať bielkoviny, ktoré sú základom pre veľké množstvo štruktúr a funkcií v tele. DNK sa “číta” alebo “prepisuje” - je to proces, ktorý vytvára špecifické gény pre každú špecifickú funkciu. Do tohto procesu sú zapojené aj iné úseky DNK, ktoré zapínajú, alebo vypínajú gén. (Sem patria gény známe ako “podporovatelia” a ”vykonávatelia”, ako aj molekulárne komplexy nazývané “potlačovatelia” a ”navodzovači”, ktoré sú spojené so špecifickými úsekmi DNK.) Hoci toto asi vyzerá veľmi technicky, tieto pojmy sú rozhodujúce pre pochopenie toho, prečo je genetické inžinierstvo také riskantné.
Rozhodujúci bod o štruktúre a fungovaní DNK. Často sa zobrazuje ako reťazec jednotiek, do ktorého alebo z ktorého môžu byť podľa želania vložené úseky, vlastne ako počítačové čipy alebo náhradné súčiastky v aute.
V skutočnosti je to krásna, elegantná a veľmi zložitá kvantovo-mechanická štruktúra, ktorej konfigurácia a vlastnosti sú iba slabo pochopené. Toto je veľmi dôležitý, ale zriedka povšimnutý bod, pretože každá nekonečne malá zmena na DNK v ktoromkoľvek bode zmení jej vlastnosti po celej jej dĺžke spôsobom, ktorý by asi žiaden vedec nemohol predpovedať.

Prvky genetického inžinierstva

Genetické inžinierstvo znamená vziať kúsky DNK z jedného biologického druhu a vložiť ich do DNK iného druhu s cieľom napodobniť určité želané charakteristické vlastnosti. V protiklade s propagačnou literatúrou genetické inžinierstvo nie je prirodzeným rozšírením prirodzeného kríženia alebo prirodzeného výberu. Kde v prírode nájdeme DNK z ryby, škorpióna, pavúka, vírusu alebo baktérie, zvieraťa alebo dokonca ľudskú DNK, zavedenú do DNK zeleniny? A predsa toto všetko sú príklady typov genetických transplantátov, ktoré už boli urobené.
Rovnaké alebo dokonca väčšie obavy vyvoláva fakt, že vysoko aktívne genetické parazity sa používajú na implantovanie nových génov (transgény) v DNK cieľových druhov. Tieto sú odvodené od vírusov, ktoré môžu spôsobiť rakovinu alebo iné choroby, a samy sú modifikované tak, aby boli aktívne v širokom spektre hostiteľských prostredí DNK (na rozdiel od väčšiny vírusov, ktoré môžu prežiť a rozmnožovať sa iba u obmedzeného počtu druhov).
Iný mýtus, ktorý treba rozohnať je, že laboratórne metódy sú dokonale presné a umožňujú vložiť nový gén na presné miesto v DNK. Toto je ďaleko od pravdy. Je to podobná presnosť ako keď pripevníme reťazec slov na tehlu, tú hodíme cez okno knižnice a očakávame, že pristane na presnom mieste v básni v konkrétnej knihe. Skôr ako génový implantát náležito funguje, sa zvyčajne vykonajú doslova tisícky pokusov. Dokonca aj potom sa môže vyskytnúť jeden alebo mnoho nepredvídateľných a nekontrolovateľných druhotných účinkov.
Existujú pre to dva dôležité dôvody. Po prvé, vložený gén musí prerušiť prirodzenú postupnosť DNK. Po druhé, ako už bolo predtým zdôraznené, dokonca aj najmenšia modifikácia bude mať nevyhnutne za následok úplne nepredvídateľné zmeny vo forme a štruktúre DNK na kvantovo-mechanickej úrovni.
Využívanie zbytkov DNK z vírusov a baktérií, rozhodujúcich pre technológiu má tiež potenciálne strašné následky. Riadiace úseky pre nový gén (podporovatelia, potlačovatelia, atď.) sú oveľa surovejšie vo svojej činnosti ako pre “prirodzené” gény. Preto môžu nový gén zapnúť alebo vypnúť nepredvídateľným spôsobom, čo znovu vedie k vedľajším účinkom, ktoré by sa mohli objaviť kedykoľvek v budúcnosti. Tento aspekt technológie tiež znamená, že prirodzené bariéry, ktoré bránia DNK, aby preskakovala z jedného druhu na druhý, už prestali platiť.
Vysoko virulentné zložky (od vírusov po baktérie) vložených génov by sa mohli preniesť na iné rastlinné druhy, na zvieratá a na našu vlastnú DNK, čo by viedlo k novým chorobám u rastlín, zvierat a ľudí alebo k mutáciám úplne nepredvídateľnej povahy.
Existuje množstvo iných technických detailov, ktoré by sa pre úplnosť mali spomenúť. Musí sa však zdôrazniť, že tie, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté v génovej technológii, nenesú žiadnu záruku, že sa tieto účinky neobjavia.

Doterajšie nešťastné náhody

Už v krátkej histórii genetického inžinierstva existuje viac než dosť “omylov” na to, aby ukázali, že by sme mali zastaviť zavádzanie nových modifikovaných produktov. Niektoré príklady:
Toxicita: potravinové doplnky, ktoré sa vyrábali procesom využívajúcim geneticky modifikovaný enzým spôsobili smrť 37 ľuďom a trvalú invaliditu ďalším 1 500.
Alergie: zistilo sa, že sójové bôby obsahujúce gén brazílskeho orecha vytvárali alergické reakcie podobné tým, ktoré vyvolávali samotné brazílske orechy (tieto reakcie môžu byť samozrejme smrteľné). Našťastie, na problém sa prišlo vo fáze výskumu a sójové bôby sa nedostali na trh. (Sójové bôby sú zložkou 60% spracovávaných potravín.)
Škodlivé účinky v dôsledku strávenia modifikovaných produktov: včely, ktoré strávia peľ z geneticky modifikovaných rastlín, trpeli poškodením čuchu a mali skrátenú životnosť. DNK je ťažké zničiť, prežije var, a strávená DNK môže prežiť tráviaci proces. Odtiaľ sa môže dostať do krvného riečišťa a do iných buniek. Možné sú aj genetické poruchy vrátane rakoviny.
Zmenené hormonálne hladiny a zmenený obsah mlieka: kravy, ktoré konzumovali geneticky modifikované sójové bôby, vykazovali zvýšený obsah tuku v mlieku. To pravdepodobne súviselo so zvýšeným rastlinným estrogénom, ktorý môže tiež ovplyvniť ľudí, najmä deti. (Americká firma Genetic ID môže zistiť prítomnosť už 1 v 10 000 modifikovaných sójových bôboch.) v inom prípade používanie geneticky modifikovaného hovädzieho rastového hormónu (Bovine Growth Hormone, BST) spôsobilo chorobu u dobytka a nezdravé mlieko.
Nekontrolovaný prenos génov na iné druhy: modifikovaná repka olejnatá je v úzkom vzťahu k divému rastlinnému druhu. Ukázalo sa, že modifikované gény boli prenesené z divokých druhov pomocou peľu. Toto môže viesť k:
vývoju superburín, ktoré sú odolné proti herbicídom a k vytváraniu nových supervírusov. Dôkaz tohto bol už pozorovaný.
Budovanie antibiotickej rezistencie: toto je už rýchlo narastajúci problém v medicíne, ktorý vedie k objaveniu sa superchorôb, ktoré sú prakticky neliečiteľné. Mnohé geneticky modifikované rastliny nesú antibioticky rezistentné gény.
Strata biodiverzity: rozsah druhov semien poľnohospodárskych plodín je obmedzený a používanie herbicídov redukuje druhy divých rastlín.
Strata kvality potravín: existuje už dôkaz o zlej kvalite v niektorých modifikovaných potravinách, napr. mäkké, ľahko hnijúce ovocie.
Zlá úroda a neočakávané výsledky: neúspech úrody geneticky modifikovanej bavlny; neočakávaná
a nepredvídateľná zmena farby modifikovaných petúnií.
Premnoženie plodín, ktoré závisia od vysokého dodávania chemikálií: vlastnosťou mnohých obilnín je ich závislosť na hnojivách a pesticídoch. (Mimochodom, tieto plodiny sú tiež jednotlivo nevhodné pre rozvojové krajiny, pre ktoré sa geneticky modifikované potraviny považujú za dlho očakávaného spasiteľa.)
Zvýšené znečistenie zásob potravín a vody: zvýšené používanie chemikálií je hazardom pre naše potraviny a vodu.
Znečistenie pôdy transgénami: toto už bolo pozorované u pôdnych húb a baktérií.
Etické obavy: tu je veľa problémov, napr. náboženské a vegetariánske, keď sa živočíšne a ľudské gény nachádzajú v rastlinách a iných zvieratách.

   Keď vezmeme do úvahy, že geneticky modifikované potraviny sú okolo nás takú krátku dobu, tieto príklady určite stačia na to, aby ukázali, že musíme zastaviť takéto nebezpečné experimentovanie s kódom života. Mnohé potraviny, zložky a spracovateľské prísady sú už predmetom genetického inžinierstva, mnohé ďalšie sú na rade. Potreba moratória je urgentná. Neexistujú nijaké dobré dôvody na to, prečo by sa taká nevyskúšaná technológia, nesúca v sebe také množstvo smrteľných rizík, mala hnať na trh.
Označovanie nie je adekvátne: mlčky sa pripúšťa, že buď technológia je akceptovateľná, čo jasne nie je alebo že komerčné sily zvíťazili nad zdravým rozumom a obozretnosťou pokiaľ ide o samotný budúci život. Produkty genetických transformácií sa nedajú odvolať: keď sa tieto mutácie raz uvoľnia do životného prostredia, budú okolo nás dovtedy, kým na Zemi prežije život. Aby sme sa vyhli proliferácii takýchto nebezpečných technológií, je našou kolektívnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa život, vrátane vedy a techniky, žil v súlade s prírodným zákonom.

Ďalšie informácie o genetickom inžinierstve môžete získať na internetovských stránkach:
http://home.natural-law.org, http://www.natural-law-party.org.

 

ezgi_bluesep.jpg (1844 bytes)   
      späť    Obsah Časopisu     Ezoterika - Homepage